Köpvillkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller som avtalsgrund för PC AddOn AB och täcker samtliga förhållanden om inget annat är särskilt avtalat mellan parterna. Vid beställning anses Kunden ha godtagit villkoren. Kunden ansvarar för sitt val av Produkter, liksom för sin användning av dessa och därvid erhållna resultat.

2. Produktinformation och priser

Alla uppgifter i PC AddOn ABs produktinformation, prislistor och information som lämnas av säljare kan ändras utan särskild förvarning.Följande uttryck har, när de används i dessa allmänna villkor, nedan angivna betydelser såvida annat ej särskilt angivits; ”Kund” avser den fysiska eller juridiska person som beställer Produkter samt om order är mottagen och accepterad av PC AddOn AB. ”Produkt” avser datorer, delar, tillbehör till datorer, datorprogram, kringutrustning och andra varor samt konsulttjänster somPC AddOn AB erbjuder till försäljning och leverans.

3. B2B telefoni

PC AddOn säljer enbart till företag vilket innebär att telefoner köpta av PC AddOn ej får användas för privat bruk.
Genom att beställa telefoni av PC AddOn godkänner ni dessa villkor.

4. Leveransvillkor

Leverans av Produkterna sker fritt från distributörens fabrik/lager. Alla beställningar expedieras i turordning med budbil, företags-paket, postbefordran eller annat fraktsätt som PC AddOn AB finner lämpligt. Vid beställning före kl 14.00 av tillgänglig Produkt, garanterar PC AddOn AB leverans arbetsdagen efter. PC AddOn ABs dröjsmål med leverans berättigar ej Kunden till skadestånd eller annan ersättning oavsett orsaken till dröjsmålet. Risken för Produkterna övergår på Kund vid effektiv leveransdag.

5. Äganderättsförbehåll

Produkterna förblir PC AddOn ABs egendom till dess de till fullo betalats. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst. Till dess äganderätten övergått till Kund, förbinder sig Kunden att väl vårda Produkterna och att inte utan PC AddOn ABs skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa.

6. Betalningsvillkor

Såvida PC AddOn AB ej angivit annat i sin orderbekräftelse skall betalning erläggas mot faktura. På alla expedierade order till-kommer frakt beroende på vikt, fraktsätt och destination. I enstaka fall tillkommer postförskottsavgift. Gällande kredittid är högst 30 dagar. Vid försenad likvid debiteras dröjsmålsränta med 1,5% per månad. Påminnelseavgift utgår med 45:- inkl moms. Avtala-de rabatter kan utnyttjas endast och uteslutande om full betalning erläggs inom avtalad tid. PC AddOn AB förbehåller sig rätten att debitera en avgift vid felbeställningar. Även om Kunden reklamerar fel eller brist i leverans är Kunden förpliktigad att inom avtalad tid erlägga full köpeskilling för den del av leveransen som ej är felaktig eller bristfällig. Returförfrågan måste ske omgående eller senast 8 arbetsdagar efter mottagande av varan. Minimiavgift för utfört testarbete är 350:- exkl moms. Fraktkostnad för retur av Produkt betalas av Kunden. Vid postförskottsförsändelse förbehåller sig PC AddOn AB rätten att höja postförskottsbeloppet för att täcka eventuella förfallna fordringar. Vid ej utkvitterad postförskottsförsändelse utgår hanteringsavgift med 500:- exkl moms. Alla postförskott som ej avhämtas kommer att noteras och vid upprepade tillfällen kn status som Kund dras in.

7. Garanti

Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller distributör erbjuder PC AddOn AB. Kunden kan ej åberopa någon ytterligare produktgaranti från PC AddOn AB. Garantiperioden förlängs inte till följd av att PC AddOn AB avhjälper fel i eller företar omleverans av Produkter. Det åligger Kunden att kontrollera Produkterna vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Reklamation och returförfarande av Produkter, se punkt 6.

8. Reklamation

Innan retur av felaktiga eller fellevererade Produkter får ske, skall en returförfrågan mailas eller faxas till PC AddOn AB av Kund. Returförfrågan skall ske omgående eller senast 8 arbetsdagar räknat från leveransdatum (gällande felleverans eller leveransskada). PC AddOn AB förbehåller sig rätten att neka retur om returförfrågan ej är befogad, om returförfrågan ej är korrekt ifylld eller vid Kunds specialbeställning av ej lagerförda Produkter. Om returförfrågan beviljas, utfärdas en returorder som faxas till Kund, där returnumret utgör referens för returleveransen. Returnumret är giltigt i 14 dagar från utfärdandet. Vid retur av felbeställning skall originalförpackning vara obruten. I händelse av DOA (Dead On Arrival) skall alla tillbehör samt originalförpackning medfölja returen. Transportskador vid returer till PC AddOn AB sker på Kundens risk och reklameras gentemot transportören. Returerutan returnummer samt ofullständiga returer återsänds utan åtgärd till Kunden på dennes egen bekostnad och risk. För Produkter som omfattas av serviceavtal med externa servicepartners skall returbegäran riktas till dessa.

9. Force Majeure

Arbetskonflikt, krig, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighetsåtgärder, fel, brist eller av PC AddOn AB klart oförutse-bart dröjsmål i energiförsörjning, teleförbindelse, annan kommunikation, transport eller i underleverantörs prestation liksom varje annan, liknande eller icke liknande, omständighet utanför PC AddOn ABs kontroll, som förhindrar eller försvårar leveransens genomförande, berättigare PC AddOn AB att förlänga avtalad tidsplan eller i motsvarande grad senarelägga åtgärder som beror på dessa omständigheter. Om leveransen fördröjs på grund av angivna förhållanden i mer än sex månader efter avtalad tid för leverans äger vardera parten häva avtalet.

10. Tvister

Tvist med anledning av dessa allmänna villkor skall slutligt avgöras av skiljemän enligt vid var tid gällande svensk lag därom. Skiljemännen, som skall sammanträda i Stockholm, skall vid sitt avgörande tillämpa rättegångsbalkens regler angående omröstning och fördelning av rättegångskostnader i dispositiva tvistemål. PC AddOn AB har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol i fråga om betalningsanspråk för levererade Produkter.